Bhupesh Talsania | President 

516-603-2691 | brtalsania28@yahoo.com

Harsaben Gandhi | Vice President

214-790-4196 | taxashila81@gmail.com

 Bhupendra Thakkar | Secretary 

 972-214-6910 | bgthakkar@yahoo.com

Krushnakant Shah | Treasurer

214-514-1849 | krushna151@yahoo.com

Jatin Shah | Marketing/Tech

214-705-2072 | jatin7@gmail.com

Ratilal Kyada | Join Secretary 

979-505-6097 | ratilalkyada@gmail.com 

Saunak Desai  | Join Treasurer

214-641-7556 | ask4saunak@yahoo.com

Subhash Talati (2021-2023)

Past President

Subhash Shah (2019-2021)

Past President

Jaykrishna Patel (2017-2019)

Past President